Bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçların başında dil ve konuşma gelmektedir. Bu anlamdaki dil ve konuşma bozuklukları bireylerin sözel, sözel olmayan ve ya sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma becerilerindeki kişisel sosyal eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerdir. Her hangi bir tıbbi nedene bağlı ya da bağlı olmaksızın sesletim (artikülâsyon), ses bilgisi ( fonoloji), akıcı konuşma, gelişimsel dil, edinilmiş dil bozuklukları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Programı ve Amaçları

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle dil ve konuşma becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş her yaştaki bireyin genel ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak “Kurumumuz”ca hazırlanan “Programımız” ile “Dil ve Konuşma Bozukluğu” olan bireylerin;

– Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,

– Günlük iletişimde konuşma hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı bir şekilde kullanmaları,

– Sesini kalite, perde, şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özellikler yönünden yaşına ve cinsiyetine uygun olarak kullanmaları,

– Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

– Okuma- yazma becerilerini geliştirmeleri,

– Günlük iletişimde alternatif ve destekleyici iletişim yöntemlerini kullanmaları,

amaçlanmaktadır.